KURUMSAL

Company about

5393 Sayılı Belediye Kanunu

Resmi Gazete Tarihi : 13/07/2005

BELEDİYE KANUNU

Kanun No. 5393 Kabul Tarihi: 3.7.2005

Kent Konseyi

MADDE 76. — Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır.
Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar.
Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir. Kent konseyinin çalışma usûl ve esasları İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

 

SEFERİHİSAR KENT KONSEYİ

 

Yerel gündem 21 sürecinin devamı niteliğinde kurulan Seferihisar Kent Konseyi kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön tutarak çalışmalar yürüten bir yapıdır.

 

Seferihisar Kent Konseyi gönüllülerin fikirlerini ve düşüncelerini ortak akıl oluşturarak söylediği, esnek ve yatay ilişkilere dayalı bir kuruluştur. Kentlinin  kente, ülke ve dünyaya dair sözünü sakınmadan dile getirmesini güvence altına alan, karar mekanizmalarına  yurttaşların aktif katılımını teşvik eden ve karar alıcılar nezdinde bunu garanti altına almak için  çalışan, bu maçlar doğrultusunda sivil girişimleri örgütleyen ve destekleyen, sadece yerel yönetimlerle değil, tüm kamu ve kuruluşlar olmak üzere şehrin dinamikleri ile hareket etmeyi hedef almış bir yapıdır.

 

Seferihisar Kent Konseyi, yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi, uzlaşma kültürünü geliştirir; samimi, şeffaf ve esnek bir zeminde hareket eder. Kentimizin kimliğine ilişkin tarihi ve kültürel, doğal değerlere sahip çıkan; kentin yaşam kalitesini geliştiren; çevreye duyarlı, sivil, toplumun gelişmesini ve kurumsallaşmasını büyük ölçüde önemsemektedir.

 

Gelecek için, demokrasi, katılımcılık, ilkeleri doğrultusunda umutla, mutlulukla ve gururla ilerliyoruz. Ve Seferihisar’da oturan Seferihisar, da çalışan, Seferihisar ‘dan dan geçen  herkesi kapsayacak proje ve etkinliklere imza atarken Seferihisar'a gönül vermiş  çevreye, insana duyarlı herkesi Seferihisar’a ve Kenti birlikte yönetmek adına  gönüllük hareketine  davet ediyoruz.

 

Gelin Seferihisar’ı birlikte yönetelim…

 

 

 

 • SEFERİHİSAR KENT KONSEYİ
 • ÇALIŞMA YÖNERGESİ
 • İÇ TÜZÜK

 

1.BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

MADDE 1:               AMAÇ

Bu yönergenin amacı; Seferihisar kent yaşamında; demokratik-laik-sosyal-hukuk devleti anlayışı doğrultusunda dil, din, ırk, sınıf ve cinsiyet ayırımı gözetmeksizin uygar, saygın, mutlu, barışçıl, emeğe saygılı bir toplum oluşumuna katkıda bulunmaya, hemşerilik bilincini geliştirmeye, kentin hak ve hukukunu korumaya ve sürdürebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma, hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini yaşama geçirmeye ve Seferihisar Belediyesi’nin karar alma süreçlerine halkın katılımını sağlamaya yönelik Seferihisar Kent Konseyinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

MADDE 2:               KAPSAM

       Bu yönerge; Seferihisar Kent Konseyinin oluşumunu, yönetim ilkelerini, amacını, organlarını,  görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını belirler.

 

MADDE 3:               YASAL DAYANAK

Seferihisar Kent Konseyinin oluşumu Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalara, Ulusal Yasalara,  03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. maddesine ve 08.10.2006 gün 26313 sayılı ile ve değişiklik yapılarak 06.06.2009 tarih ve 27250 sayılı ile yayınlanan Resmi Gazete’de yayınlanan Kent Konseyi Yönetmeliğine dayanmaktadır.

 

MADDE 4:               TANIMLAR

Bu yönergenin uygulanmasında;

a)  Belediye: Kent konseyi oluşumuna yardım ve destek sağlayan Seferihisar Belediyesini,

b)  Kent Konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın temel olduğu demokratik yapıları,                                                        

c)  Meclisler ve Çalışma Grupları: Seferihisar Kent Konseyi bünyesinde, kent konseyinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını sağlayan ve nitelikli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde etkin rol almalarını hedefleyen gönüllülük temelinde oluşmuş ortak yapıları,            

ç)  Yönetişim: Saydamlık, hesap verilebilirlik, katılım çalışma uyumu,  yerindelik ve etkinlik gibi ölçütlere dayanan,  toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını belirtir.

 

2.BÖLÜM

Kent Konseyinin Oluşumu, Üyelik, Görevleri ve Çalışma İlkeleri

 

MADDE 5:               OLUŞUM

Seferihisar Kent Konseyi 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 76. Maddesi ve 08.10.2006 tarih ve 26313 sayılı (06.06.2009 tarih ve 27250 sayılı değişiklik) Resmi Gazetede yayınlanan Kent Konseyi Yönetmeliği uyarınca 06.08.2009 tarihinde yapılan ilk Genel Kurul toplantısında oluşmuştur.

 

MADDE 6:               ÜYELİK

Seferihisar Kent Konseyi merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı içinde buluşturmak üzere aşağıda belirtilen, kişi, kurum, kuruluş temsilcilerinden oluşur.

 1. Seferihisar Kaymakam veya temsilcisi,
 2. Seferihisar Belediye Başkanı veya temsilcisi,
 3. Sayısı 10’u geçmemek üzere Seferihisar Kaymakamı tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcisi
 4. İlçe sınırları içerisindeki mahalle ve köy muhtarlarının tümü (yeni mahalle oluşumunda İçişleri Bakanlığının hazırladığı Kent Konseyi Yönetmeliğinin 8.maddesine göre durum değerlendirilir).
 5. İlçe sınırları içinde örgütlenmiş olan siyasi parti temsilcileri,
 6. İlçede kuruluşu olan üniversitelerden birer temsilci,
 7. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin ve baroların temsilcileri,
 8. Seferihisar sınırları içinde örgütlü olan eğitim, sağlık, kültür, sanat, çevre, hukuk, basın, kadın, gençlik, is yaşamı ve sosyal dayanışma alanlarında etkinlik yürüten dernekler ile vakıfların birer temsilcileri,
 9. Kent konseyince kurulan Meclis ve Çalışma Gruplarının birer temsilcisi.

 

MADDE 7:               ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Kent konseyi üyeliğinin sona ermesi ile ilgili durumlar:

 

 1. Kaymakamlık tarafından belirlenen kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin istifaları veya başka bir yere atanmaları durumunda yerine kaymakamlıkça atama yapılır.
 2. Konsey Genel Kurul üyesinin istifa etmesi ve bunu Yürütme Kurulu’na iletmesi durumunda üyeliği hemen biter. Konu ilk Genel Kurulda üyelere bildirilir.
 3. Meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları kendi Yönetim Kurulu kararları ile genel kurul üyeliğinden çekilebilirler.
 4. Konsey Genel Kurul üyesinin, yüz kızartıcı bir suç işlemesi ve bunun da yargı yoluyla kanıtlanması durumunda, Yürütme Kurulunun önerisi ve genel kurul salt çoğunluğu kararı ile Konsey üyeliği düşer.
 5. Kent Konseyi olağan ve olağanüstü toplantılarına birbirini izleyen 3 toplantıya özürsüz katılmayan temsilcinin üyeliği düşmüş sayılır. Temsil ettiği kurumdan yeniden temsilci istenir.

MADDE 8:               SEFERİHİSAR KENT KONSEYİ’ NİN GÖREVLERİ

Seferihisar Kent Konseyinin görevleri şunlardır:

 1. Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşerilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok amaçlı yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,
 2. Sürdürülebilir gelişme sorunlarının çözümüne yönelik uzun dönemli bir planın hazırlanmasını, uygulanmasını sağlamak,
 3. Kente ilişkin temel stratejiler ve çalışma planlarının belirlenmesinde,  uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasına katkıda bulunmak,
 4. Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,
 5. Kentin kimliğine ilişkin tarihsel, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak, geliştirmek,
 6. Kent kaynaklarının etkili, verimli ve eşit kullanımına katkıda bulunmak,
 7. Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren,  çevreye duyarlı, yoksulluğu giderici programları desteklemek,
 8. Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,
 9. Çocukların, gençlerin, kadınların, emeklilerin, engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak, yerel karar alma düzeneklerinde etkin olmalarını sağlamak,
 10.  Kent yönetiminde saydamlık,  katılım,  hesap verebilirlik,  öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,
 11. Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini sağlamak,
 12.    Cittaslow (Yavaş Şehir) uluslararası oluşumun amaçladığı turizm, sanat, kültür, çevre, altyapı ve ekonomik alanlarda doğal yaşama geçilmesine katkıda bulunmak.
 13. Kent Konseyinin görev alanına giren konularda meclisler oluşturmak, meclislerin ve çalışma gruplarının seçim ve çalışma ilkelerini, bu Yönerge hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, çalışma yönergeleri ile belirlemek.

MADDE 9:               ÇALIŞMA İLKELERİ

Seferihisar Kent Konseyi,  örgütsel bağımsızlık temelinde ve aşağıdaki ilkeler çerçevesinde çalışmalarını sürdürür.

 1. Kentine sahip çıkma, etkin katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde,  kentin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,
 2. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslararası sözleşmelerdeki kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,
 3. Kentin ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık,  sosyal yardımlaşma ve dayanışma,  saydamlık, hesap sorma ve hesap verme,  katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,
 4. Uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak,
 5. Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı temel almak,
 6. Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsetmektir.

3.BÖLÜM

Kent Konseyi Organları, Görevleri ve Çalışma ilkeleri

MADDE 10:             KENT KONSEYİ ORGANLARI

Kent konseyi aşağıdaki organlardan oluşur:

 1. Genel Kurul,
 2. Kent Konseyi Başkanı,
 3. Yürütme Kurulu,
 4. Meclisler ve Çalışma Grupları,

MADDE 11:             KENT KONSEYİ GENEL KURUL ÇALIŞMALARI VE GÖREVLERİ

 1. Kent Konseyi Genel Kurul Çalışmaları

Genel kurul,  Kent Konseyinin en yetkili organı olup her yıl Ocak ve Eylül aylarında yapacağı iki toplantıdan az olmamak üzere, Kent Konseyi Başkanı başkanlığında 6 inci maddede belirtilen Kent Konseyi üyelerinin salt çoğunluğu ve söz hakkı olup oy hakkı olmaksızın katılan hemşeriler ile toplanır.

Genel Kurul Seferihisar Kent Konseyi Başkanı’nın çağrısı ile veya Yürütme Kurulunun salt çoğunluk kararıyla ya da Genel Kurul katılımcı üye sayısının üçte birinin teklifi üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Olağanüstü toplantıda ek gündem maddesi önergesi verilemez.

 1. Çalışma Yöntemi
 1. Gündem:

Gündem, Yürütme Kurulu tarafından hazırlanır,  üyelere en az 5 gün önceden duyurulur. Genel kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Olağan Kent Konseyi toplantısında önceden belirlenmiş gündem maddesine ek ve değişiklik yapılması, katılımcı üyelerin tam sayısının %10’nun yazılı isteği veya Yürütme Kurulunun önerisi ile katılımcıların salt çoğunluk kararıyla gerçekleşir.

Kent Konseyi Yürütme Kurulu, toplantı gündemi, yeri, tarihi ve saatini yerel veya genel iletişim araçları ile üyelere ve halka duyurur.

Temsilcilerin Yetki Belgesi: Kent Konseyi’nin her birleşimi için ayrı bir katılımcı listesi hazırlanır ve üyeler bu listeleri imzalayarak birleşime katılırlar. Gerekli hallerde üyelerden kimlik göstermeleri istenebilir.

Kent konseyi birleşimine katılacak kurumsal üyeler,  kurum tarafından daha önceden bildirilen temsilcinin dışında ise, ‘‘Temsilde Yetkili’’ olduğunu belirten yazılı bir belgeyi, Yürütme Kurulu’na vermek zorundadır. Temsil yetkisindeki değişiklikler için bir sonraki toplantıya kadar yeni yetki belgesi sunulur.

Kurumların kendi üyesini geri çağırmalarıGenel kurul üyesi,  kendi kurumunca geri çağrılabilir. Yeni bir üyenin görevlendirilmesi kurumu tarafından yapılır. Genel kurul üyeliği düşen üyenin Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi olması durumunda Yürütme kurulundaki üyeliği de düşer.

 1. Seçimler:

Seferihisar Belediyesi Kent Konseyi, Kent Konseyi Başkanlığında toplanır. Başkanın bulunmaması halinde Yürütme Kurulu’nun en yaşlı üyesi toplantıya başkanlık eder. Ayrıca Genel Kurul tarafından Başkanlık Divanına 1 divan başkanı ve 2 yazman üye seçilir. Seçim olması durumunda bir Sandık Kurulu Başkanı ve iki yazman üye seçilir. İlk yerel yönetim seçimlerinden sonra Genel Kurul Yürütme Kurulunu seçer. Yürütme Kurulu seçimleri 2 yılda bir yapılır. Bir Yürütme Kurulunun görevi herhangi bir yerel seçim olması durumunda sona erer.

Genel Kurulca yapılacak Yürütme Kurulu seçimlerinde adaylar sözlü veya yazılı olarak divan başkanlığına başvurur. Aday listesi, adayların isimlerinin alfabetik sıraya göre listelenmesi ile duyurulur. Seçim gizli oy açık sayım ilkesine göre çarşaf liste seçim yöntemiyle yapılır. Genel Kurul üye sayısının salt çoğunluğunun önerisi ile açık oylama yapılabilir.

 1. Kararlar:

Genel kurulda kararlar katılımcıların çoğunluğu ile alınır. Görev süresi devam eden Yürütme Kurulu’nun görevine son vermek Genel Kurul’un yetkisindedir. Ancak Üyelerin 1/3’ünün imzasını taşıyan güvensizlik önergesinin görüşülebilmesi için salt çoğunluk aranır. Yürütme Kurulu’nun görevden alınması için üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Güvensizlik önergeleri imzalı ve gerekçeli olmalıdır. Yönerge değişikliği kararları, Yürütme Kurulu’nca gündeme konulması veya 1/5 üyenin yönerge değişikliği konusunda imzalı önerge vermesi ve katılımcıların salt çoğunluğunun kararı ile gerçekleştirilir.

 1. Görüşlerin duyurusu:

Kent konseyi Genel Kurulunca oluşturulan görüşler,  belediye meclisinin ilk toplantısında değerlendirildikten sonra belediye tarafından kent konseyine bildirilir ve uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur.

MADDE 12:             KENT KONSEYİ BAŞKANI, SEÇİMİ, ÇALIŞMALARI VE GÖREVLERİ

 1. Seçimi

Kent Konseyi Başkanı, Kent Konseyi Genel Kurul tarafından seçilir. Kent Konseyi Başkanının görev süresi, Yürütme Kurulunun görev süresiyle koşut olmak üzere ilk dönem için 2 yıl, ikinci dönem için 3 yıldır. Kent Konseyi Başkanının seçimi için ilk oylamada üye tam sayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy olan iki aday için üçüncü tur yapılır. Üçüncü oylamada en çok oy alan aday, başkan seçilmiş olur.

Genel Kurulda Başkan ve Yürütme Kurulu üyelerinin seçimi, genel kurul üyelerinin görüşleri gizli oylama, açık sayım yöntemi ile yapılır. Kent Konseyi Başkanının seçimi, Kent Konseyinin ilk toplantısının birinci birleşimde tamamlanır.

Kent Konseyi Başkanının izin, hastalık ya da başka bir nedenle görevi başında bulunamadığı durumlarda görevi en yaşlı üye yürütür.

Kent Konseyi Başkanı gerek duyarsa Yürütme Kurulu Üyeleri arasından kendisine 1(bir) Başkan Yardımcısı seçebilir.

 

 1. Görevleri
 1. Yürütme Kuruluna başkanlık etmek,
 2. Seferihisar Kent Konseyini yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmek,
 3. Yapılan çalışmalar konusunda Kent Konseyine bilgi vermek,
 4. Kent Konseyinde alınan kararların izleyicisi, yönlendiricisi olmak,
 5. Yazılı ve görsel basına, basın bildirileri sunmaktır.

MADDE 13:             KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU SEÇİMİ, ÇALIŞMALARI VE GÖREVLERİ

 1. Oluşumu

Yürütme Kurulu, Genel Kurul üyeleri arasından, iki yıllık süre için seçilen 12 asil – 12 yedek kişiden oluşur. Meclis Başkanları ve Çalışma Grubu başkanları Yürütme Kurulunun doğal üyesidir.

Kent Konseyi Yürütme Kurulunun görev süresi; ilgili mahalli idareler seçim dönemini takiben, birinci dönem için 2, ikinci dönem için 3 yıldır.

Yürütme Kuruluna Kent Konseyi Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması durumunda kurula en yaşlı üye başkanlık eder. Yürütme Kurulu seçim sonrasında yapacağı ilk toplantısını salt çoğunlukla yapar,  kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

Yürütme Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üst üste 3 kez katılmayan üyelerin yürütme Kurulu üyeliği düşer. Üyeliği düşen veya istifa eden Yürütme Kurulu üyesinin yerine sıradaki yedek üye alınır. Meclis Başkanlarının üyeliklerinin düşmesi durumunda ilgili meclis toplantıya çağrılarak tekrar seçime gidilir.

Kent konseyinin sekretarya hizmetleri, Seferihisar Belediye Başkanlığınca önerilecek ve Yürütme Kurulunca kabul edilecek görevliler tarafından yerine getirilir. Sekretarya hizmetlerini yürüten personel, çalışmalarında Yürütme Kurulu Başkanına karşı sorumludur.

 1. Görevleri
 1. Genel Kurul tarafından alınan kararları uygulamak,
 2. Amaçlar doğrultusunda eylem planları hazırlamak ve Genel Kurulun oluruna sunmak,
 3. Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantı gündemini hazırlamak
 4. Çalışma Meclisleri kurmak ve destek vermek
 5. Çalışma raporları hazırlayıp Genel Kurula sunmak,
 6. Genel Kurul tarafından oluşturulan görüşleri Yerel Yönetimlere sunmak ve uygulamayı izlemek.
 7. Yürütme Kurulu üyeleri, Genel kurula karşı sorumludur. Yürütme Kurulu üye sayısı, üye sayısının yarısının altına düşmesi durumunda seçimli genel kurul ile Yürütme Kurulu yenilenir.

MADDE 14:             MECLİSLER ÇALIŞMA GRUPLARI SEÇİMİ, ÇALIŞMALARI VE GÖREVLERİ

Çalışma Meclisleri ve çalışma grupları düşüncelerin geliştirildiği, ortak aklın oluşturulduğu, çözüme yönelik eylemlerin, bunların önceliklerinin belirlendiği bir üretim birliğidir. Çalışma Meclisi ve çalışma grupları, üyeleri belirli konu, alan ya da sorunda derinlemesine, kapsamlı çalışma yapan kurullardır.

Seferihisar Kent Konseyi bünyesinde Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi, Engelliler Meclisi ve Çocuk Meclisi bulunur. Kent Konseyinin amaçlarını gerçekleştirmek için Seferihisar’ın gerçekleri ve gereksinimleri doğrultusunda Genel Kurul kararı ile yeni meclisler oluşturulabilir.

 1. Oluşumu

Kadın Meclisi:

Kadın Meclisi aşağıda belirtilen, kişi, kurum, kuruluş temsilcilerinden oluşur.

 1. Bu yönergenin 6 maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların birer kadın temsilcisi
 2. Seçilmiş kadın yerel yöneticiler
 3. İlçede bulunan üniversitelerin kadın çalışmalarına yoğunlaşan ana bilim dalları ve kadın merkezi temsilcileri
 4. Kadınlarla ilgili kooperatiflerin temsilcileri
 5. Kadınlarla ilgili çalışmalar yürüten dernek ve vakıf temsilcileri
 6. Kadınlarla ilgili sivil toplum kuruluşlarının kendi aralarında oluşturdukları dayanışma platformlarının temsilcileri
 7. Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezleri ve Sığınma evlerinin temsilcileri
 8. Kadınlarla ilgili çalışma gruplarının temsilcileri
 9. Çalışma grupları aracılığıyla çalışan, işsiz ve örgütsüz kadınların temsilcileri
 10. Söz hakkı olup oy hakkı olmayan gönüllü kadın katılımcılar.

Gençlik Meclisi:

Gençlik Meclisi 16-30 yaş arasındaki aşağıda belirtilen, kişi, kurum, kuruluş temsilcilerinden oluşur.

 1. Gençliğe yönelik çalışmalar yürüten dernek ve vakıflar ve gençlikle ilgili sivil girişimlerin temsilcileri
 2. Üniversite Öğrenci Konseyi temsilcileri
 3. Lise öğrenci birlikleri temsilcileri
 4. Gençlik kulüpleri, öğrenci kulüpleri ve okul öğrenci birlikleri temsilcileri
 5. Kamu kurumlarının gençlik ile ilgili çalışmalar yürüten birimlerin temsilcileri (Halk Eğitim, GSGM Gençlik Merkezleri, vb.)
 6. Çalışma grupları aracılığıyla çalışan, işsiz ve örgütsüz gençlerin temsilcileri
 7. Söz hakkı olup oy hakkı olmayan gönüllü genç katılımcılar

Engelliler Meclisi:

Engelliler Meclisi aşağıda belirtilen, kişi, kurum, kuruluş temsilcilerinden oluşur

 1. Bu yönergenin 6 maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların varsa birer engelli temsilcileri
 2. Resmi ve özel engelli iyileştirme merkezi temsilcileri
 3. Konu ile ilgili oluşturulmuş aileler ve halkın eğitimi ve bilinçlendirilmesi için kurulmuş kuruluşların temsilcileri
 4. Söz hakkı olup oy hakkı olmayan gönüllü katılımcılar

Çocuk Meclisi:

Çocuk Meclisi bu yönergenin 6 maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların varsa 10-15 yaş arası birer temsilcilerinden ve gönüllü çocuk katılımcılardan (söz hakkı olup oy hakkı olmayan) oluşur.

 1. Meclislerin Çalışmaları

Meclislerin Genel Kurullarının çalışma esasları, bu yönergede Seferihisar Kent Konseyi Genel Kurulu için belirtilen çalışma biçimi ve yöntemlerine uygun olarak düzenlenir.

Meclis Genel Kurulları ilk toplantısında kendi arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı ile bir yazman üye seçer. Bu seçilen üyeler meclislerinin Yönetim Kurulunu oluşturur. Çeşitli nedenlerden boşalan üyeliklere yeniden seçim yapılır.

İş Bölümü

Başkan; çalışma meclisini ve grubunu temsil eder, toplantıları yönetir.

Başkan yardımcısı; başkanın bulunmadığı toplantılarda başkanlık görevini yapar.

Yazman; toplantı tutanaklarını ve grup üyelerinin devam çizelgelerini tutar. Toplantı tutanaklarını Yürütme Kuruluna ve sekreterliğe ulaştırır. Yazmanın katılmadığı toplantılarda bu görev üyelerden biri tarafından yerine getirilir. Yürütme kurullarının ve çalışma meclislerinin gündemini hazırlar.

Çalışma Meclisinin Çalışma Yöntemi

Toplantılar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılır. Başkan, başkan yardımcısı ve yazmanın üçünün de bulunmadığı toplantılar ertelenir. Kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Kararlara karşı olan görüşler de tutanaklarda belirtilir.

Toplantılar gündemli olarak yapılır. Gündemin birinci maddesi bir önceki toplantı kararlarının değerlendirilmesi, son maddesi de bir sonraki toplantının yeri ve tarihinin belirlenmesidir.

Toplantılara özürsüz 3 kez katılmayan üyenin üyeliği düşer. Eğer bu üye kurumu/kuruluşu temsilen katılan biri ise bağlı olduğu kuruma bu durum bildirilerek yeni bir temsilcinin görevlendirilmesi istenebilir.

Çalışma meclisi, çalışma grupları çalışmaları ile ilgili bilgileri üç ayda bir Yürütme Kuruluna rapor olarak sunar. Yürütme Kurulu raporları genel kurula sunar.

c) Çalışma ilkeleri

 1. Çalışmalarda katılımın, gönüllülüğün temel olması,
 2. Çalışmalarda bireysel, kurumsal, grupsal, siyasal, ekonomik çıkar gözetilmemesi,
 3. Din, dil, ırk, kültür, sınıf, cinsiyet ve düşünce ayrımcılığı yapılmaması,
 4. İşbirliği yapılan kişi ve kurumların; görüşlerine, farklılığına saygı duyulması ve eşit düzeyde ilişki yürütülmesine dikkat edilmesi,
 5. Kurumlar ve bireyler arasında işbirliği oluşturulması,
 6. Çalışmaya katılan kişiler, kurum ve kuruluşlar ile ilişkilerde saydamlık ve paylaşım içinde olunması,
 7. Bilgilerin paylaşımlarının tarafsız, karşılıklı ve eşit yapılması,
 8. Farklı çalışma meclisleri, çalışma grupları arasında eşgüdüm kurulması,
 9. Çalışmaların çalışma programına uygun yürütülmesi,
 10. Çalışma sürecinde kişi ya da kurumların adının onay alınarak kullanılması,
 11. Çalışma Meclislerinin, gruplarının kendilerine sunulan olanakları başka amaçlar için kullanmaması,
 12. Yararlanılan bilginin tam ve doğru olmasına çalışılması,
 13. Doğruluğuna inanılmayan bilgilerin, belgelerin çalışmalarda kullanılmaması,
 14. Yeni katılımlara açık olunması

 

ç)  Çalışma Gruplarının Oluşumu

Yürütme Kurulu belirli konu ve alanlarda, derinlemesine ve kapsamlı çalışmalar yapmak üzere çalışma grupları sürekli veya geçici çalışma grupları oluşturabilir.

Çalışma grupları en az 3 kişiden oluşur. Çalışma Gruplarına katılım Yürütme Kurulunun önerisi ile veya Yürütme Kurulu’na yapılan yazılı başvurunun kabulü ile başlar. Çalışma Grubu ilk toplantısında kendi içinden başkan ve bir yazman seçer.

Çalışma Gruplarının süresi Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. Çalışma Grupları yaptıkları etkinliklerle ilgili raporları üç ayda bir Yönetim kuruluna sunar.

Çalışma Gruplarının çalışma yöntemi ve ilkeleri bu yönergedeki ilkelere uygun olarak sürdürülür.

4.BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

MADDE 15:          GENEL SEKRETERLİK

Kent Konseyi Genel Sekreteri, Seferihisar Belediye Başkanı tarafından önerilen üç aday arasından Yürütme Kurulu tarafından seçilir. Genel Sekreter, Kent Konseyi Başkanına karşı sorumludur.

Kent Konseyi Genel Sekreteri, aşağıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden yükümlüdür:

 1. Kent Konseyi Başkanının yönergeleri doğrultusunda Yürütme Kurulu ve Genel Kurul çalışmalarının eşgüdümünü sağlar ve izler,
 2. Meclis ve çalışma gruplarının toplantılarını düzenler, eşgüdüm sağlar ve gözlemci olarak toplantılara katılabilir,
 3. Seferihisar Kent Konseyinde alınan kararların kamuya mal edilmesini, yetkili organlara ulaştırılmasını, uygulamaya konmasını izler, Seferihisar Kent Konseyi’ni bilgilendirir,
 4. Seferihisar Kent Konseyinin oluşturacağı sekreterlikçe yazılan toplantı tutanaklarını arşivler,
 5. Yürütme Kurulu tarafından oluşturulan gündemi 10 gün önceden Konsey üyelerine gönderir,
 6. Çalışma gruplarının rahat çalışmalarını ve donanım gereksinimlerini sağlar. Çalışma gruplarının istemesi durumunda, sekreterlikten bir personeli çalışma grubu toplantılarında yazman olarak görevlendirilir.

MADDE 16:             SEKRETARYA HİZMETLERİ

 

Sekretarya hizmetleri Seferihisar Belediyesinin sağlayacağı ve Yürütme Kurulu tarafından kabul edilecek görevliler tarafından yerine getirilir. Seferihisar Kent Konseyi Sekretaryası hizmetlerini yürüten personel Kent Konseyi Genel Sekreterine karşı sorumludur.

 

MADDE 17:             KENT KONSEYİ BÜTÇESİ

 

Seferihisar Belediyesi, Seferihisar Kent Konseyi’ne bütçesinden ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar. Bütçeden yapılan harcamalar, Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan raporla Genel Kurulun bilgisine ve onayına sunulur.

MADDE 18:             YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Bu yönerge 15.09.2010 tarihinde yapılacak Genel Kurulda kabul edilmesinden sonra yürürlüğe girer ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından yürütülür.

 

 

SEFERİHİSAR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU

EKREM               GÜN Yürütme Kurulu Başkanı orhanguen@mynet.com
UMUR KEMAL  OZANOĞULLARI Başkan Yardımcısı ozanogullari@hotmail.com
MAHMUT  KARADAŞ Genel Sekreter mkaradas@seferihisar.bel.tr
AYŞE GÜL SEVİL  EGE Kadın Meclisi Başkanı gal.doyranli@gmail.com
UĞUR ALPARSLAN Engelli Meclisi Başkanı  
AYŞE GÜL OKYAY Gençlik Meclisi Başkanı info@parsomenart.com
YUSUF FİDAN   yusufsevimfidan@gmail.com
FEVZİYE ÖZKAN KANAT   fevziyekanat@gmail.com
ÖZKAN ÖZDEMİR   ozkanozdemir@hotmail.co.uk
HÜSEYİN KAZAN   kazanhuseyin@hotmail.com
NURAY ŞANLISOY   nuraycumhur@gmail.com
OSMAN TEKELİOĞLU    
MEHMET YİĞİT   my67sy13@gmail.com
BERFİN ÇELİKKOL UZUN   berfincelikkol@hotmail.com

 

SEFERİHİSAR KENT KONSEYİ YEDEK ÜYELER

 SERAP ALEV  SELÇUK  
 SUAT  TOPLAYICI  
 HÜLYA  TARTAR  
 RECEP  ÇİFTDAL  
 MEHMET CUMHUR  ERİŞ  
ÜMİT DURAK BODUGÖZ  
İRFAN KOZAN İirfankozann@gmail.com
CANAN KILIÇ  
ÖZAY MALKAYA ozaymalkaya@gmail.com

 


 

MAHALLE MECLİSLERİ ÇALIŞMA GRUBU
YUSUF FİDAN SORUMLU
EKREM GÜN  
ÜMİT DURAK BODUGÖZ  
UMUR KEMAL  OZANOĞULLARI  
GÜL ALTUNA DOYRANLI  
RECEP ÇİFTDAL  
MEHMET YİĞİT  
HÜLYA TARTAR  

 

KENT KÜTÜPHANESİ ÇALIŞMA GRUBU
MEHMET YİĞİT SORUMLU
YUSUF FİDAN  
EKREM GÜN  
ÜMİT DURAK BODUGÖZ  
UMUR KEMAL  OZANOĞULLARI  
GÜL ALTUNA DOYRANLI  
TUĞBA KILIÇKAYA  
SEVİLAY SUYABATMAZ  
JALE AKMEL  
NURAY ŞANLISOY  
SÜLEYMAN BAYSAL  
AYŞE GÜL OKYAY  
CUMHUR  ERİŞ  
BUKET ATALAY  
VELİ EMEKTAR  
ADNAN ÇETİN  
SEVİL EGE  

 

TRAFİK VE OTOPARK ÇALIŞMA GRUBU
EKREM GÜN SORUMLU
FATİH SAYAN  
AYŞE GÜL  OKYAY  
UMUR KEMAL  OZANOĞULLARI  
MEHMET UĞUR  
RUHİSU CAN  AL  
NİLAY EŞİN  
CENK SAĞMAN  
ADNAN ÇETİN  

 

 BİSİKLET ÇALIŞMA GRUBU
OSMAN TEKELİOĞLU SORUMLU
EKREM GÜN  
AYSEL MEMEN  
RUHİSU CAN AL  
HALUK KOÇOĞLU  
İRFAN KOZAN  
AHMET İDİZ  
NERİMAN DİNÇER  
HALİL GÜNDÜZ ŞAHİNOĞLU  

 

SIĞACIK ÇALIŞMA GRUBU 
UMUR OZANOĞULLARI SORUMLU
BELGİN SAYAN  
FATİH SAYAN  
EKREM GÜN  
YUSUF FİDAN  
ŞÜKRAN  KARADUMAN  
FEVZİYE ÖZKAN  
MERAL ÇELİK  
OSMAN TEKELİOĞLU  
GÜL ALTUNA DOYRANLI  
SEVİLAY SUYABATMAZ  
BUKET ATALAY  
HÜLYA TARATAR  
BERFİN ÇELİKKOL UZUN  
JALE AKMEL  
HÜSEYİN KAZAN  
NEBAHAT KARAGENÇ  
SÜLEYMAN BAYSAL  
JALE İKİKARDAŞLAR  
SEMİH ÖZGENEL  
AHMET ÖNDER  
ALİ URUŞAK  
KENAN ALSIRT  
ALİ UZUNALİ  
HİLMİ EYE  
TANIL İKİKARDAŞLAR  

 

 

 DIŞ CEPHELER ÇALIŞMA GRUBU
EKREM GÜN SORUMLU
BERFİN  ÇELİKKOL UZUN  
HÜSEYİN KAZAN  
FAHRİ CAN YILDIRIM  
GÜL ALTUNA DOYRANLI  
BELGİN SAYAN  
FATİH SAYAN  

 

ÜRKMEZ DOĞANBEY ÇALIŞMA GRUBU
YUSUF FİDAN SORUMLU
NURAY ŞANLISOY  
ABDULLAH BOLULU
HÜLYA TARTAR  
YAŞAR ELİŞ  
YILMAZ TÜRKAN  
ÜMİT BODUGÖZ

 

 HAYVAN HAKLARI ÇALIŞMA GRUBU
FEVZİYE ÖZKAN SORUMLU
ATİLLA BOZDAĞ  
MERAL ÇELİK
DUYGU BENZER  
BURCU PASİNLİ  
AYHAN KÖKSAL  
CEMRECAN TUTAR

 

EĞİTİM ÖĞRETİM ÇALIŞMA GRUBU 
DENİZ TOLGA İNCİ SORUMLU
ABDULLAH BOLULU  
AYLİN KAYA
HURİYE BODUGÖZ  
HÜLYA TARTAR  

 

 

     DOĞA VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU 
MUSTAFA BAŞTÜRK SORUMLU
NADİRE AYDIN  
ABDULLAH AYDIN
ADNAN ÇETİN  

 

     YARIMADAMIZI TANIYALIM ÇALIŞMA GRUBU
GÜL ALTUNA DOYRANLI SORUMLU
SERKAN DOLDUR  
AYFER YALMAN  
UMUR KEMAL OZANOĞULLARI  

 

    KOORDİNASYON VE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMA GRUBU
EKREM GÜN SORUMLU
MERAL ÇELİK  
UMUR KEMAL OZANOĞULLARI  
OSMAN TEKELİOĞLU  
BUKET ATALAY  
ÜMİT BODUGÖZ  

 

    AKARCA ÇALIŞMA GRUBU
OSMAN  TEKELİOĞLU SORUMLU
EKREM EKREM  
GÜL ALTUNA doyranlı  
HALUK ERİŞEN  
BUKET ATALAY  
UMUR KEMAL UMUR KEMAL  
SERAP ALEV  SELÇUK  
MAHMUT MAHMUT  
CUMHUR ERİŞ  
CANER ÖVSAN ÇAKAŞ  

 

KÜLTÜR SANAT ÇALIŞMA GRUBU
EKREM GÜN SORUMLU
HÜLYA TARTAR  
HURİYE BODUGÖZ  
UĞUR ALPARSLAN  
CEMRECAN TUTAR  
SENİHA SÖNMEZ  
ÜMİT BODUGÖZ  

 

KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON VE EŞGÜDÜM ÇALIŞMA GRUBU
ÜMİT DURAK BODUGÖZ SORUMLU
EKREM GÜN  
UMUR KEMAL  OZANOĞULLARI  
MEHMET  YİĞİT  
GÜL ALTUNA DOYRANLI  
MAHMUT KARADAŞ  

 

ÇEVRE VE DOĞAL TARIM ÇALIŞMA GRUBU
CANER ÖVSAN  ÇAKAŞ SORUMLU
ŞÜKRÜ APAYDIN  
ÜMİT  BODUGÖZ  
UMUR KEMAL OZANOĞULLARI  
ÖZKAN ULUSOY  
UĞUR ALPARSLAN  
SEVİL EGE  
 
 
SOSYAL MEDYA ÇALIŞMA GRUBU
CANER ÖVSAN  ÇAKAŞ SORUMLU
MAHMUT KARADAŞ  
EKREM GÜN  
ERDEM YEŞİL  
CEMRECAN TUTAR  
GÜL ALTUNA DOYRANLI  
YUSUF FİDAN  
JALE AKMEL  

 
 

SEFERİHİSAR KENT KONSEYİ 2018 YILI PERİYODİK TOPLANTI GÜNLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR

TOPLANTI GÜNDEMİ 2 İŞ GÜNÜ ÖNCESİNDEN DUYURULUR

 

 

SEFERİHİSAR KENT KONSEYİ 2019 YILI PERİYODİK TOPLANTI GÜNLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR

TOPLANTI GÜNDEMİ 2 İŞ GÜNÜ ÖNCESİNDEN DUYURULUR

 

 

SEFERİHİSAR KENT KONSEYİ 2020 YILI PERİYODİK TOPLANTI GÜNLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR

TOPLANTI GÜNDEMİ 2 İŞ GÜNÜ ÖNCESİNDEN DUYURULUR

 

MECLİSLERİMİZ

KADIN MECLİSİ

Katılın, Birlikte Çalışalım

GENÇLİK MECLİSİ

Katılın, Birlikte Geliştirelim

ENGELLİ MECLİSİ

Katılın, Birlikte Engelleri kaldıralım

ÇOCUK MECLİSİ

Katılın, Birlikte Yönetelim

ANKET
WEB sitemize ne kadar sıklıkla giriyor sunuz?
Sonuçlar

YÜRÜTME KURULU ÜYELERİMİZ

about

Ekrem GÜN

Yürütme Kurulu Başkanı

ekrem.gun@seferihisarkentkonseyi.org.tr

Mahmut KARADAŞ

Genel Sekreter

seferihisarkentkonseyi@gmail.com

Ayşe Sevil EGE

Kadın Meclisi Başkanı

se-ege35@gmail.com

Umur Kemal OZANOĞULLARI

Yürütme Kurulu Başkan Yrd

ozanogullari@hotmail.com

Yusuf FİDAN

Yürütme Kurulu Üyesi

yusufsevimfidan@gmail.com

Fevziye ÖZKAN KANAT

Yürütme Kurulu Üyesi

fevziyekanat@gmail.com

Özkan ÖZDEMİR

Yürütme Kurulu Üyesi

ozkanozdemir@hotmail.co.uk

Hüseyin KAZAN

Yürütme Kurulu Üyesi

kazanhuseyin@hotmail.com

Nuray ŞANLISOY

Yürütme Kurulu Üyesi

nuraycumhur@gmail.com